Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Starý Lískovec.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Starém Lískovci a kandidátech ČSSD za Brno-Starý Lískovec.

 


 

Informace zastupitelů zvolených za ČSSD ve Starém Lískovci

Po 23.03.2015 12:26

Povolební rekapitulace

Komunální volby 2014 skončily

Po skončení komunálních voleb ČSSD usilovala o to, aby byla sestavena koalice podle volební vůle občanů. Po naprostém  nerespektování vůle starolískoveckých občanů současným starostou Vladanem Krásným,  /ODS/, skončila ČSSD v opozici.

Přestože získala důvěru občanů – voličů,  skončila ČSSD na 2. místě podle volebního výsledku kandidujících stran. Přesto pan Vladan Krásný vyvinul maximální úsilí odsunout ČSSD do opozice. Bohužel mu v tomto vydatně pomohli KDU-ČSL /3. místo dle počtu získaných voličských hlasů/ a TOP 09 dělící se o 4.místo se STRANOU  ZELENÝCH.

Vzhledem k tomu, že se tito shora uvedení domluvili a ČSSD „poslali“ do opozice, má ČSSD velmi ztíženou možnost naplňovat volební program. I v této nelehké situaci však zastupitelé za ČSSD budou maximálně usilovat o jeho plnění.

Nutno dodat, že ČSSD bylo nabídnuto ze strany starosty zastoupení zastupitelů ČSSD v 1.Kontrolním výboru, 2. Komisi životního prostředí a 3.Komisi kulturní, školské, sportovní a volného času. Ostatní komise  zůstaly sociálně demokratickým zastupitelům zapovězeny. Personální obsazení Kontrolního výboru proběhlo již na Ustavujícím Zastupitelstvu.

Klub zastupitelů ČSSD odhlasoval jednohlasně návrhy na obsazení komisí a písemně předal na radnici, kde by o tomto měla  jednat Rada městské části.

zastupitelé zvolení za ČSSD ve Starém Lískovci, listopad 2014

 

Prohlášení zastupitelů za MO 02 ČSSD Brno-Starý Lískovec

Dne 17. 12. 2014 schvalovalo ZMČ Brno-Starý Lískovec  rozpočet. Zastupitelé zvolení za ČSSD tento bod týkající se schválení rozpočtu nepodpořili. Bod totiž obsahoval navržené usnesení s několika  podbody, které dávají  neomezenou moc rozhodovat o finančních prostředcích pro občany městské části pouze 7 lidem – členům RMČ.

Na toto starolískovečtí zastupitelé za ČSSD upozorňovali již i celé předchozí volební období. Svůj postoj opakovaně podporovali předkládánými návrhy. Vždy důrazně prosazovali, aby o nakládání se všemi  finančními prostředky MČ nerozhodovalo pouze pár členů RMČ, ale všech 21 zvolených zastupitelů MČ. Bohužel jejich konstruktivní návrhy vždy koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 07 a SZ nepodpořila.

 S ohledem na  volební výsledek  v komunálních volbách 2014 ČSSD  počtem získaných mandátů, vyjadřujících vůli starolískoveckých voličů, skončila ČSSD na 2. místě. Tento fakt naprosto pominul starosta Vladan Krásný a stejně jako i v minulém volebním období,/ kdy ČSSD získala stejný volební výsledek jako starostova ODS/, a opět sestavil koalici  z jiných politických stran, které nedostaly od občanů takovou podporu jako ČSSD.

Zde je potřeba zamyslet se nad tím, co pan starosta Vladan Krásný prohlašuje a co následně dělá a jakou váhu má tedy  jeho slovo. Jedněmi ústy tvrdí, že hlas občanů je pro něho zavazující, ale zřejmě jen když se mu to hodí. Copak není zavazující hlas občanů, kteří dali podporu ve volbách ČSSD k tomu, aby tato strana byla ve vedení radnice  a tady se nabízí otázka, proč pan starosta tento jasný voličský hlas klidně neslyší…

Zastupitelé zvolení za ČSSD tímto prohlášením důrazně sdělují, že podporují rozvoj MČ a především tímto svým postojem usilují o to, aby se finanční prostředky rozpočtu určené všem občanům, vynakládaly  hospodárně a o jejich použití rozhodovalo co nejširší zastoupení zvolených zastupitelů všech politických subjektů.

zastupitelé zvolení za ČSSD ve Starém Lískovci, dne 18. 12. 2014

 

OBSAZENÍ KOMISÍ PŘI RMČ

Návrhy na obsazení komisí předali zastupitelé za ČSSD k projednání RMČ. RMČ tento návrh neprojednala, naopak jej stáhla z programu jednání a prostřednictvím pana tajemníka nám bylo sděleno, že máme dát jiné personální návrhy, protože se Radě naše rozhodnutí nelíbí. Jinak tedy řečeno,  se pan starosta Vladan Krásný  snaží zasahovat i do našich vnitrostranických rozhodnutí, která jsou řádně projednaná a odhlasovaná.

Z tohoto důvodu jsme opětovně zaslali panu starostovi naše projednané návrhy se sdělením, že na našem původním návrhu trváme a s upozorněním na to, že ho vyzýváme k respektováním mandátů občany zvolených zastupitelů a žádostí o korektní jednání. Není přece možné, aby pan starosta svévolně jednal  a znehodnocoval zvolené zastupitele, kteří získali mandáty od občanů Starého Lískovce.

zastupitelé zvolení za ČSSD ve Starém Lískovci, dne 27. 1. 2015

                                                                   

Opis dopisu ze dne  27. 1. 2015:

Vážený pane starosto,

na základě sdělení p. tajemníka, týkající se obsazení komisí při RMČ, sdělujeme následující:

do KŽP nominujeme p. Borise Hrabovského a do Komise školské, sociální a sportovní nominujeme p. Josefa Sedláka.

Na těchto návrzích trváme, rozhodl tak  jednohlasně KZ MO 02 ČSSD.

Oba nominovaní zastupitelé byli zvoleni do ZMČ a mandáty získali od občanů naší MČ.  Vaše zpochybňování zástupců za ČSSD není v souladu s důvěrou voličů.

Žádáme o opětovné projednání našich návrhů.

Děkujeme předem za korektní přístup.

 

S pozdravem

                                                                                   Mgr. Květuše Doležalová, v. r.

                                                                                   Aleš Dvořák, v. r.

                                                                                   Boris Hrabovský, v. r.

                                                                                   Josef Sedlák, v. r.

 

Zastupitelstvo MČ , konané dne 4. 3. 2015

Na tomto Zastupitelstvu se mimo jiné schvalovala dotace pro starolískovecký OREL ve výši 67 000 Kč. V důvodové zprávě bylo pouze uvedeno:  1. Na kulturní činnost 50 000 Kč a 2. Na sportovní činnost 17 000 Kč. Protože jsme doposud neměli žádného zástupce v Komisi, která se tímto jako poradní orgán RMČ zabývala, dotazovali se zastupitelé, na jakou konkrétní činnost schvalují tyto dost vysoké finanční položky. Když pomineme arogantní jednání ze strany pana starosty Krásného, který zcela legitimní dotazy zastupitelů glosoval slovy, že snad každý ví, co vše Tělovýchovná jednota OREL dělá.. Chtěla zastupitelka za ČSSD sdělit, že kdyby měli i opoziční zastupitelé zastoupení v komisích při RMČ, /jako je to zcela běžné v převážné většině městských částí/, nemuseli by se dotazovat na jednání ZMČ. Zároveň chtěla  požádat, aby napříště v důvodové zprávě bylo alespoň konkrétněji uvedeno, na co jsou finanční prostředky schvalovány, bylo jí odebráno starostou V. Krásným slovo.

Jak je vůbec možné, že starosta za ODS Vladan Krásný nerespektuje základní právo zastupitele – vyjadřovat se?

Nelíbí se nám nerovný přístup V. Krásného, který některým zastupitelům promluvit umožní a jiným ne a pokud, tak alespoň mimikou znevažuje vystupujícího. Starosta obce by se měl při řízení Zastupitelsta chovat nadstranicky, vždyť všichni zastupitelé byli zvoleni občany dané městské části.

Zcela jistě by žádný ze zastupitelů – i těch opozičních -nezpochybňoval činnost TJ OREL, která zajišťuje celou řadu aktivit a akcí pro občany MČ. Jen je zcela legitimním právem zastupitele se zeptat, pokud není předkládaný materiál ke schválení dostatečně zpracován a doplněn potřebnými fakty.

zastupitelé zvolení za ČSSD ve Starém Lískovci,  dne 5. 3. 2015

        

Komise při RMČ  - „ po několikáté“

Teprve dne 19. 3. 2015 jsme obdrželi zápis z 8. RMČ, konané dne 4. 3. 2015, kde konečně radní projednali návrhy ČSSD na obsazení komisí Životního prostředí a Školské. Návrhy ČSSD byly schváleny.

Bohužel ale po velmi dlouhé době a teprve po té, kdy již komise Školská projednala důležitý materiál a to Návrhy na rozdělení finančních prostředků pro zájmové organizace ze Starého Lískovce. Zástupci za ČSSD neměli tedy možnost vyjádřit názor na toto rozdělení.

Jsme  rádi, že díky našemu jednotnému postoji,  ať již všech  členů Klubu zastupitelů, tak i respektováním usnesení členů Výboru  a rovněž usnesení  členů schůze Místní organizace O2 ČSSD, jsme dosáhli zastoupení námi navržených členů do alespoň těchto dvou komisí.

zastupitelé zvolení za ČSSD ve Starém Lískovci, dne 20. 3. 2015